Luottamusmies tukenasi työpaikalla

Loimu on läsnä useimmilla työpaikoilla, sillä niillä toimivat akavalaisten liittojen jäsenten keskuudestaan valitsemat luottamusmiehet. Ilman hyvin toimivaa luottamusmiesjärjestelmää ja suurta määrää sitoutuneita luottamusmiehiä eivät ammattiliitot pystyisi hoitamaan edunvalvonnan laajaa työsarkaa.

Luottamusmiehen tehtäväkenttä on vaativa ja moninainen. Ennen kaikkea hän ylläpitää keskusteluyhteyttä työntekijöiden ja työnantajan välillä. Hän osallistuu työpaikan sopimus- ja neuvottelutoimintaan, neuvottelee työnantajan kanssa edustamiaan työntekijöitä koskevista asioista, edistää erimielisyyksien selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä.

Luottamusmiehet pohtivat virka- ja työehtosopimuksen osalta neuvottelutavoitteita ja kuulostelevat työpaikan akavalaisten mielipiteitä heille tärkeistä asioista. Heidän välityksellään nämä näkemykset tulevat myös liittojen ja neuvottelujärjestöjen tietoon.

 • Loimun jäsenten paikallinen edustus työnantajayrityksessä riippuu siitä, noudattaako työnantaja jotain heitä koskevaa työehtosopimusta vai ei. Jos alalla on TES ja yritys noudattaa sitä, ylemmät toimihenkilöt valitsevat edustajakseen luottamusmiehen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta tai työnantaja ei noudata sitä, henkilöstö voi työsopimuslain perusteella valita edustajakseen luottamusvaltuutetun.

  Luottamusmies

  Luottamusmiehen asema perustuu työehtosopimukseen. Siinä sovitaan aina sopimusalakohtaisesti luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten valinnasta, lukumäärästä ja toimikaudesta, tehtävästä mahdollisesti maksettavasta korvauksesta ja siitä, paljonko henkilö voi käyttää työaikaa luottamusmiehen tehtävien hoitamiseen.

  Luottamusmies edustaa yrityksen ylempiä toimihenkilöitä kaikissa työsuhdeasioissa ja työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hänellä on myös oikeus tehdä TES:n puitteissa paikallisia sopimuksia, jotka sitovat työpaikan ylempiä toimihenkilöitä.

  Luottamusmiehellä on oikeus saada työnantajalta riittävät tiedot tehtäviensä hoitoa varten. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi yrityksen palkkapolitiikkaa, ansiokehitystä ja keskipalkkoja koskevia tietoja. Sen sijaan esimerkiksi yksilöiden palkka- ja terveystietoja ei luottamusmiehelle tarvitse antaa ilman kyseisen henkilön erillistä lupaa.

  Työsopimuslaki takaa luottamusmiehelle tavallista vahvemman irtisanomissuojan toimikauden aikana, ja joillain aloilla myös ennen toimikautta ja sen jälkeen.

  Luottamusmiehen valinta

  Noudatettava TES määrittelee, ketkä voivat asettua ehdolle luottamusmiesvaaleihin ja kenellä on äänioikeus. Ylempien toimihenkilöiden luottamusmieheksi valittavan henkilön on oltava jonkin akavalaisen liiton jäsen.

  Luottamusmies voidaan valita joko yksimielisesti tai vaaleilla, jos ehdokkaita on useampia. Valittaessa luottamusmiestä ensimmäistä kertaa vaalin voi järjestää esimerkiksi yritysyhdistys, joukko ylempiä toimihenkilöitä tai työsuojeluvaltuutettu. Myöhemmin vaalin voi järjestää edellinen luottamusmies tai yritysyhdistys.

  Luottamusvaltuutettu

  Luottamusvaltuutetun asema perustuu työsopimuslakiin. Laki määrittelee luottamusvaltuutetun tehtävät ja oikeudet, mutta ei esimerkiksi toimikautta, vaan se on päätettävissä tapauskohtaisesti. Lain mukaan luottamusvaltuutetulle on varattava kohtuullisesti työaikaa luottamusvaltuutetun tehtävien hoitoon, ja niiden takia mahdollisesti menetetty palkka on korvattava.

  Luottamusvaltuutetun tehtävänä on edustaa yrityksen henkilöstöä erilaisissa työsuhdetta koskevissa asioissa ja neuvotteluissa samaan tapaan kuin luottamusmies. Lisäksi luottamusvaltuutettu voidaan erikseen valtuuttaa hoitamaan tiettyjä yksittäisiä asioita. Luottamusvaltuutetun oikeudet saada työnantajalta palkkausta ja muita henkilöstöä koskevia tietoja sekä tehdä paikallisia sopimuksia ovat suppeammat kuin luottamusmiehellä.

  Työsopimuslaki takaa luottamusvaltuutetulle tavallista vahvemman irtisanomissuojan toimikauden aikana, mutta ei ennen sitä eikä sen jälkeen.

  Luottamusvaltuutetun valinta

  Luottamusvaltuutettu valitaan usein henkilöstöryhmittäin, eli esimerkiksi ylemmät toimihenkilöt voivat valita oman luottamusvaltuutetun. Pienessä yrityksessä luottamusvaltuutettu voidaan valita myös edustamaan yrityksen koko henkilöstöä.

  Luottamusvaltuutettu voidaan valita joko yksimielisesti tai vaaleilla ja valinnasta on ilmoitettava työnantajalle.

 • Kunnissa, hyvinvointialueilla ja valtion virastoissa Loimun jäsenten edunvalvonta on organisoitu Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn kautta. Jäsentä edustaa työpaikalla siis JUKOn luottamusmies riippumatta siitä, onko luottamusmies loimulainen vai ei.

  Luottamusmiehen asema perustuu kunta-, hyvinvointialue- tai virastokohtaiseen luottamusmiessopimukseen, jossa määritellään, kuinka monta luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä valitaan ja mikä on heidän toimikautensa. Paikallisesti JUKOn luottamusmiesten määrä riippuu siitä, kuinka paljon henkilöstössä on akavalaisia työntekijöitä.

  Isoissa kunnissa, hyvinvointialueilla tai valtion virastoissa ja laitoksissa, joihin on valittu useita luottamusmiehiä, yksi heistä nimetään pääluottamusmieheksi. Pääluottamusmiehen keskeinen tehtävä on vastata keskitetysti kunnan, hyvinvointialueen tai valtion viraston työ- ja virkaehtosopimuksista, kun taas luottamusmiehet hoitavat enemmän yksittäisten jäsenten asioita.

  Luottamusmiehen tehtäväkenttä on vaativa ja moninainen. Ennen kaikkea hän ylläpitää keskusteluyhteyttä työntekijöiden ja työnantajan välillä. Hän osallistuu  kunnan, hyvinvointialueen tai valtion sopimus- ja neuvottelutoimintaan, neuvottelee työnantajan kanssa edustamiaan työntekijöitä koskevista asioista, sekä valvoo muutoinkin virka- ja työehtosopimuksen ja työlainsäädännön toteutumista työpaikalla.

  Luottamusmiehet pohtivat virka- ja työehtosopimuksen osalta neuvottelutavoitteita ja kuulostelevat työpaikan akavalaisten mielipiteitä heille tärkeistä asioista. Heidän välityksellään näkemykset tulevat myös liittojen ja JUKOn toimiston tietoon. Vaikka varsinaisesti virka- ja työehtosopimukset neuvottelee JUKO, niin virastokohtaisesti niiden soveltamisneuvottelut paikallisesti käy luottamusmies.

  Loimun edunvalvonnasta voit tiedustella, kuka on sinun luottamusmiehesi.

Sinustako luottamusmies?

Jos vaikuttaminen työpaikan asioihin ja luottamusmieheksi ryhtyminen kiinnostaa, voit asettua ehdokkaaksi luottamusmiesvaaleissa. Tietoa luottamusmieskaudesta ja seuraavista vaaleista saa ottamalla rohkeasti yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen tai Loimun edunvalvontatiimiin.

Loimulainen luottamushenkilönä

Leena Aro ehti pitkän luottamushenkilöuransa aikana nähdä monet yt-neuvottelut, mutta myös paljon hyvää kehitystä yhteistyössä työnantajan kanssa. Työtoverit olivat hänelle enemmän kuin johdettavia tai edustettavia – he olivat kiinnostavia persoonia.

Koulutukset luottamusmiesten tukena

Luottamusmiesten koulutuksesta vastaa kukin neuvottelujärjestö ja Loimu välittää tarvittaessa koulutuskutsuja luottamusasemassa oleville jäsenilleen. Järjestämme luottamusmiehillemme myös ajoittain omia koulutuksia, joiden tallenteita voit katsoa kirjautumalla jäsennumerollasi jäsensivuille.

Tallennekirjasto Loimu