Työsopimuksen purkaminen

Työsopimuksen purkamista voidaan pääsääntöisesti käyttää vain silloin, kun kysymyksessä on erityisen vakava rikkomus toisen sopimuspuolen taholta. Työsopimuksen purkaminen vaatii erittäin painavan syyn, jonka on oltava oleellisesti irtisanomisperustetta painavampi. Jos työsopimus puretaan, se päättyy ilman irtisanomisaikaa. Työsuhde jatkuu kuitenkin työvuoron tai työpäivän päättymiseen asti.

Milloin ja miten työsopimuksen voi purkaa?

 • Työsopimuksen purkaminen edellyttää vakavampaa perustetta kuin irtisanomisessa. Työnantaja saa purkaa työsopimuksen vain silloin, kun kysymyksessä on erityisen vakava rikkomus toisen työntekijän/virkamiehen taholta. Kun työsopimus puretaan, se päättyy ilman irtisanomisaikaa työpäivän päättyessä. Työntekijällä on oikeus saada palkkansa koko päivältä, vaikka työnantaja määräisi hänet poistumaan työpaikalta heti.
  Työsopimus voidaan purkaa riippumatta työsopimuksen kestosta (toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen).

  Työnantaja voi purkaa työsopimuksen, jos työntekijä on rikkonut työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitettaan niin vakavasti, ettei työnantaja voi kohtuudella jatkaa sopimussuhdetta. Purkuperusteeseen on vedottava eli työsuhteen purkamisesta on ilmoitettava 14 päivän kuluessa perusteen toteamisesta.

  Purkuperusteen on oltava erittäin painava. Perusteen on oltava sellainen toisen osapuolen viaksi luettava asia, ettei työsopimuksen jatkamista voida kohtuudella edellyttää.

  Erittäin painavia purkuperusteita voisivat esimerkiksi olla

  • harhaanjohtaminen työsopimusta solmittaessa
  • työturvallisuuden vaarantaminen tahallisesti
  • päihtymys ja päihteiden käyttäminen työpaikalla
  • törkeä toisen osapuolen kunnian loukkaaminen tai väkivalta
  • liike- tai ammattisalaisuuden ilmaiseminen
  • lahjonta
  • työvelvoitteen laiminlyöminen varoituksesta huolimatta

  Työnantaja saa pitää työntekijän työsopimusta purkautuneena, mikäli työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen. Tällaisessa tilanteessa työsopimuksen katsotaan purkautuneen poissaolon alkamisesta lukien.

 • Työntekijä voi päättää työsopimuksensa päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa purkamalla, jos kysymyksessä on erityisen vakava rikkomus toisen työnantajan taholta. Työsopimuksen purkaminen vaatii siis erittäin painavan syyn.

  Jos työsopimus puretaan, se päättyy ilman irtisanomisaikaa. Työsuhde jatkuu kuitenkin työvuoron tai työpäivän päättymiseen asti. Tämän vuoksi työntekijällä on oikeus saada palkkansa koko päivältä, vaikka työnantaja määräisi hänet poistumaan työpaikalta heti.

  Työntekijä saa purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, ettei työntekijältä voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Ennen kuin työntekijä purkaa työsopimuksen, työntekijän on varattava työnantajalle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen purkamisen perusteesta. Purkuperusteeseen on vedottava eli työsuhteen purkamisesta on ilmoitettava 14 päivän kuluessa perusteen toteamisesta.

  Työntekijä voi esimerkiksi purkaa työsopimuksen seuraavissa tapauksissa:

  • kun työnantaja on sopimusta tehtäessä olennaisessa kohdin johtanut harhaan työntekijää,
  • kun työntekijän hyvä maine tai siveellisyys joutuu työsuhteen johdosta vaaranalaiseksi,
  • kun työnantaja tai tämän sijainen törkeästi loukkaa työntekijän tai tämän perheenjäsenen kunniaa tai tekee heille väkivaltaa,
  • kun työnantaja tai tämän sijainen välinpitämättömyydellään vaarantaa työturvallisuutta työpaikalla,
  • kun työntekijälle ei anneta riittävästi työtä,
  • kun palkkaa ei makseta sopimuksen mukaisesti.

  Luettelo on kuitenkin vain esimerkin luonteinen. Purkamisperuste pitää arvioida aina erikseen ja kokonaisuutena.

   

 • Työsopimus voidaan koeaikana purkaa puolin ja toisin heti päättyväksi.  Peruste sille ei kuitenkaan saa olla epäasiallinen. Työsuhteen päättäminen koeaikana ei edellytä irtisanomisajan noudattamista. Työsuhde päättyy välittömästi samana päivänä, kun joko työnantaja tai työntekijä ilmoittaa käyttävänsä koeaikaa työsuhteen päättämisperusteena.

  Työsopimuksen osapuolilla ei ole oikeutta purkaa työsopimusta koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisin perustein. Työnantajan puolella epäasiallisena syynä on pidetty muun muassa aiheettomia sairausepäilyjä tai raskautta. Työntekijän puolelta epäasiallisena perusteena on pidetty työsopimuksen purkamista pelkästään sillä perusteella, että työntekijä sai uuden työnantajan palveluksesta sovittua paremman palkan. Sen sijaan työntekijän perusteeksi riittävät esimerkiksi toteamukset ”en viihdy työssä” tai ”työ ei sovi minulle.

  Työnantajalle sallitu työsopimuksen purkamisen syy koeaikana on esimerkiksi työntekijän henkilöön tai hänen työsuoritukseensa liittyvä sellainen syy, jonka vuoksi työntekijän työsuoritus ei vastaa työnantajan sille oikeutetusti asettamia edellytyksiä.

  Mikäli työsuhteen purkamisperuste on koeaika, tulisi selvittää:

  • onko koeaika kirjattu työsopimukseen
  • onko työsopimus purettu koeaikana
  • mihin konkreettisiin ja yksilöityihin tapahtumiin työnantaja vetoaa purkamisperusteina ja milloin väitetyt purkamisperusteet ovat tapahtuneet
  • onko työntekijää kuultu

  Koeaika ja työttömyysturvan karenssi. Työntekijällä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen, jos hän on itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen. Tämä koskee myös tilannetta, jossa työnantaja purkaa työntekijän työsopimuksen/virkasuhteen koeaikaan vedoten. Tällöin työ- ja elinkeinotoimisto harkitsee, aiheuttiko työntekijä omalla moitittavalla menettelyllään työnsä päättymisen. Jos työntekijä ei ole menetellyt moitittavasti, korvauksetonta määräaikaa ei aseteta. Karenssia ei aseteta myöskään, jos työnantaja ilmoittaa esim. että työntekijä on ollut soveltumaton työhön ja koeaikapurku tapahtuu tästä syystä.