Jumissa uralla?

Työelämän nopea muutos ja teknologian kehittyminen luovat monenlaisia paineita työurien jatkuvuudelle ja työntekijöiden osaamisen uudistumiselle. Osa työntekijöistä saattaa kokea olevansa jumissa työurallaan. He eivät koe edistyvänsä urallaan, eivätkä ole löytäneet ratkaisukeinoja tilanteeseen.

Työterveyslaitoksessa käynnistettiin vuonna 2020 Osaava ja uudistuva työura -hanke, jonka avulla pyritään paremmin tunnistamaan heikkoon osaamisen uudistamiseen ja uralla jumiutumiseen liittyviä tekijöitä sekä löytämään keinoja työurien jatkuvuuden parantamiseksi. Hanke jatkuu vuoteen 2023.

Osaava ja uudistuva työura -hanke tuottaa uutta tutkimustietoa osaamisen uudistamisesta ja työuralla jumiutumisesta. Hankkeessa pyritään parantamaan osaamisen uudistumista, työurien jatkuvuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia ja motivaatiota suomalaisessa työelämässä.

Osana hanketta toteutettiin sähköinen kysely yli 35-vuotiaille ammattiliittojen jäsenille. Loimu oli mukana hankkeessa ja välitti kutsun kyselyyn omille jäsenilleen. Loimulaisilta mukaan analyysiin saatiin 483 vastausta, kaiken kaikkiaan vastaajia oli tutkimuksessa mukana 3 414. 

Osaamisen kehittämistä tuetaan

Loimulaisista vastaajista 53 prosenttia koki työtehtävän vastaavan täysin koulutustaan, 42 prosenttia osittain. Oman osaamisen arvioinnissa 26 prosenttia vastasi olevansa ainakin joiltain osin liian pätevä omaan tehtäväänsä. Vain 44 prosenttia koki olevansa juuri sopivan pätevä.

– On tärkeää, että osaaminen ja taidot vastaavat oman työn tarpeita ja sisältöä. Osaamisen puutteet saattavat kuormittaa työntekijöitä, kun taas liian päteväksi itsensä kokeminen turhauttaa, toteaa Työterveyslaitoksen erikoistutkija Marjaana Pöyry. 

Marjaana Pöyry

Työorganisaatio tarjosi melko tai erittäin paljon mahdollisuuksia oman osaamisen uudistamiseen 44 prosentille vastaajista, ja jonkin verran 37 prosentille. Työuran kehittämiseen tukea saatiin vähemmän: loimulaisista vastaajista 30 prosenttia koki saavansa melko tai erittäin paljon tukea, ja 31 prosenttia jonkin verran, työorganisaatiolta oman työuran kehittämiseen itseään kiinnostavaan suuntaan

Klikkaa kuva isommaksi.  

– Työnantajilla ja esihenkilöillä ei välttämättä ole välineitä tai resursseja työntekijöiden yksilöllisten urapolkujen tukemiseen. Työuralla kehittyminen saattaakin usein jäädä yksilön omille harteille, pohtii tutkija Otto Pankkonen.

Otto Pankkonen

– Myös ammattiliittojen urapalveluilla on tärkeä rooli jäsentensä tukemisessa.

Sektoreiden tai ammattiasemien välillä ei juuri havaittu eroja sen suhteen, miten paljon organisaatio tarjoaa mahdollisuuksia osaamisen uudistamiseen tai työuran kehittämiseen. Kunnalla tai kuntayhtymällä työskentelevät kokivat mahdollisuudet näihin hieman muita pienemmiksi.

Jämähtänyt vai sitoutunut?

Noin 40 prosenttia vastaajista koki olevansa jumissa työssään tai jämähtäneensä paikoilleen työurallaan. Ne, jotka raportoivat eniten urajumin kokemuksia, kokivat myös eniten työuupumusta. Jos vastaaja koki osaamisensa puutteelliseksi tai koki olevansa liian pätevä, myös urajumin kokemukset olivat yleisempiä kuin vastaajilla, jotka kokivat osaamisensa sopivaksi. Sukupuolten välillä ei havaittu eroja urajumin kokemisessa. Omat mahdollisuutensa vaihtaa toiseen työpaikkaan koki melko tai erittäin hyviksi 26 prosenttia vastaajista.

– On vaikea sanoa, johtuuko urajumin kokemus työuupumuksesta vai työuupumus urajumista. On mahdollista, että vaikutus syntyy molempiin suuntiin. Pitkäaikainen kokemus siitä, ettei pääse urallaan eteenpäin, saattaa uuvuttaa. Työuupumukseen saatetaan sen sijaan reagoida vähentämällä työtehtäviä tai muuttamalla työnkuvaa, mikä puolestaan voi lisätä kokemuksia uralla jämähtämisestä, Marjaana Pöyry sanoo.

Sukupuolten välillä ei havaittu eroja urajumin kokemisessa.

Toisaalta sitoutuminen omaan työpaikkaan oli vastaajien keskuudessa varsin korkealla tasolla. Työpaikan tavoitteet tuntuivat omakohtaisesti tärkeiltä jopa 72 prosentin mielestä, ja 56 prosenttia vastaajista koki yhteenkuuluvuutta omaan työpaikkaansa. Työ edusti erittäin tai melko suurta osaa elämässä 50 prosentille vastaajista, erittäin pientä osaa vain yhdelle prosentille. 

Kyselytutkimuksen toteutuksesta vastasivat tutkija Otto Pankkonen, erikoistutkija Marjaana Pöyry sekä tutkimusprofessori Jukka Vuori Työterveyslaitoksesta.

Koetko olevasi jumissa urallasi?

Loimun urapalveluista saat tukea oman tilanteesi ratkaisemiseen. Varaa aika uravalmennukseen www.loimu.fi/ajanvaraus

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)