Loimulaisten tilannearviot loppuvuonna 2021 vielä valoisia

Tiedot on kerätty marraskuussa, ja tilanne on sen jälkeen voinut Ukrainan sodan vuoksi muuttua.

Koronapandemian aiheuttama shokki näyttää helpottaneet marraskuussa 2021. Työelämä vaikutti loimulaisille vakaammalta kuin vuotta aiemmin. Oman työpaikan tilanteen vakaaksi arvioi 38 prosenttia, kun vuotta aiemmin näin vastasi vain 29 prosenttia. Melko vakaaksi sen arvioi 46 prosenttia, vuotta aiemmin 49 prosenttia. Lomautuksia piti mahdollisina tai todennäköisinä 4 prosenttia, kun vuotta aiemmin luku oli 8.

Oman tilanteensa lähitulevaisuudessa vakaaksi tai melko vakaaksi arvioi 86 prosenttia vastaajista, 3 prosenttiyksikköä enemmän kuin edeltäneenä vuonna. Vain 2 prosenttia vastanneista piti irtisanomista todennäköisenä omalla kohdallaan. Luvuissa on mukana sekä vakinaisessa että määräaikaisessa työsuhteessa olevat ja ne, jotka ovat useammassa työsuhteessa samaan aikaan.

Enemmistöllä liikaa töitä

Selkeä enemmistö koki työmääränsä ajoittain tai koko ajan liian suureksi, sopiva työmäärä oli reilulla kolmanneksella vastaajista. Kuntasektorilla keskimääräistä useampi vastaaja koki työmääränsä liian suureksi.

Johdossa ja ylimmässä johdossa työskenteleviä lukuun ottamatta valtaosalla oli työsopimuksessa määritelty tai muuten sovittu säännöllinen viikoittainen työaika 37, 5 tuntia. Todellinen työaika oli kuitenkin tätä noin 2 tuntia pidempi. Joustotyöaikaa koskevan henkilökohtaisen sopimuksen oli tehnyt vain 6 prosenttia vastaajista.

Ylitöitä tehtiin vähiten valtion palveluksessa, 39 prosenttia vastasi, ettei tee ylitöitä. Ylityöt jätettiin korvaamatta yleisimmin yliopistolla, puolet yliopistolaisista vastasi ettei niitä korvata lainkaan ja vain 4 prosentille työaikalain mukaan.

Työn imua ja innottomuutta

Tutkimuksessa kysyttiin myös työn imua mittaavia kysymyksiä. Innostusta työssään muutaman kerran viikossa tai päivittäin vastasi kokeneensa 52 prosenttia, kerran viikossa 15 prosenttia ja muutaman kerran kuussa 20 prosenttia. Tätä harvemmin tai ei koskaan innostusta koki 14 prosenttia vastaajista. 

Tarmokkaaksi työssään vähintään kerran viikossa itsensä tunsi 71 prosenttia, päivittäin 17 prosenttia. Työtä häiritseviä tekijöitä olivat erityisesti työn sirpaleisuus ja jatkuvat keskeytykset sekä työpäivien venyminen. Liian vaativista työtehtävistä kärsi 13 prosenttia ja yksitoikkoisista tehtävistä 17 prosenttia. 

Loimun työmarkkinatutkimus

Loimun työmarkkinatutkimuksessa selvitettiin palkkauksen lisäksi muun muassa työaikaan ja ylitöihin sekä työkuormituksen, jaksamisen ja innostuksen kokemista. Palkkausta koskevat tutkimustulokset julkaistiin edellisessä numerossa. Voit lukea ne verkkolehdestä www.loimu.fi/verkkolehti/numero-1-2022/

Tutkimuksen toteutus

Työmarkkinatutkimuksen toteutuksesta vastaa Taloustutkimus Oy. Kyselylomake lähetettiin kaikille Loimun varsinaisille jäsenille, joilla oli jäsenrekisterissä toimiva sähköpostiosoite. Vastausprosentiksi tuli 25, mikä oli selvästi alhaisempi kuin edellisenä vuonna (32).

Klikkaa kuva isommaksi.
Klikkaa kuva isommaksi.
Klikkaa kuva isommaksi.
Klikkaa kuva isommaksi.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)