Valtiovallan investoitava korkeakoulujen henkilöstöön

Loimu on antanut lausuntonsa valtioneuvoston koulutuspoliittisen selonteon luonnoksesta, joka lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle joulukuussa 2020. Selonteko menee eduskunnan käsittelyyn tämän vuoden alkupuolella.

Loimu kaipaa valtiovallalta pitkäjänteisiä investointeja korkeakoulujen henkilöstön osaamiseen ja työehtoihin. 

– Nykyinen pätkittäisen tutkimusrahoituksen hakemiseen suuntautuva ajankäyttömalli ei mielestämme tue korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n tavoitetta, että korkeakoulut olisivat Suomen parhaita työpaikkoja vuonna 2030, Maija Holma toteaa.

Loimu painottaa lausunnossaan myös laadukkaan ennakointityön merkitystä.

– Se takaa mielestämme parhaimmin oikein ajoitetun ja suunnatun osaamisen ja osaajien tuottamisen luonnon-, ympäristö- ja metsätieteellisille aloille. Työvoiman kohtaanto-ongelmia ei pysty ratkaisemaan vain koulutusmääriä kasvattamalla, Loimun koulutuspoliittisen ja yliopistoasioiden toimikunnan sihteerinä toimiva neuvottelupäällikkö Maija Holma.

Maija Holma

Selonteko käsittelee lisäksi muun muassa uusien teknologioiden käyttöönottoa. 

– Uusista teknologioista ja digiloikasta on varmasti hyötyä opetuksessa, mutta käyttöönoton tulee olla tarkoituksenmukaista ja riittävästi resursoitua. Opetushenkilökunnan ammattitaidon parhaalle mahdolliselle hyödyntämiselle ei saa muodostua pullonkauloja, Holma painottaa.

Opintojen ohjaukseen tulee Loimun mielestä investoida entistä enemmän. Näin pystytään välttämään opintoihin liittyviä virhevalintoja. Maija Holma kertoo myös opiskeluun liittyvän sosiaalisen kanssakäymisen nousseen esille loimulaisessa keskustelussa.

– Opiskelijoiden tukipalvelut tulee turvata. Ja mikäli oppilaitokset siirtävät opintoja yhä enemmän verkkoon, olisi niiden samalla huolehdittava opiskelijoiden mahdollisuuksista kiinnittyä korkeakoulu- ja opiskelijayhteisöihin.

– Teimme oman lausuntomme Loimun koulutuspoliittisten ja yliopistoasioiden toimikunnan kommenttien perusteella ja sen on Loimun hallituksen hyväksymä. Uskon, että siinä on hyvin esillä loimulaiset näkökulmat, toteaa Maija Holma.

Loimu on toimittanut lausuntonsa suoraan opetus- ja kulttuuriministeriölle ja osallistuu aktiivisesti Akavan lausunnon laatimiseen. 

– Kopo-selonteko on valtakunnallisessa koulutuspolitiikassa erittäin merkittävä dokumentti, Maija Holma sanoo. 

– Olemme tiiviisti mukana keskusteluissa Akavassa ja haluamme käydä näistä asioista vuoropuhelua myös suoraan loimulaisten alojen oppilaitosten kanssa.

Valtioneuvoston koulutuspoliittisen selonteon valmistelu on suomalaisessa koulutuspolitiikassa aina merkittävä hanke. Selonteossa valtioneuvosto luo kuvan koulutuksen ja tutkimuksen nykytilasta, tavoitetilan ja linjaa tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö aloitti vuonna 2019 uuden kopo-selonteon valmistelun ja valtioneuvosto lähetti luonnoksen selonteosta laajalle lausuntokierrokselle joulukuussa 2020. Selonteko menee eduskunnan käsittelyyn tämän vuoden alkupuolella. 

Yksi Loimun tärkeistä vaikuttamisen alueista on koulutuspolitiikka. Loimu ottaa kantaa koulutuspoliittisiin kysymyksiin sekä suoraan että nostamalla Akavan koulutuspoliittiseen vaikuttamistyöhön loimulaisille tärkeitä teemoja.  

Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa Loimun verkkosivuilta www.loimu.fi

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)