Vastavalmistuneiden palkkakehitys hidasta

Työmarkkinatutkimukseen vastanneiden kyselyvuonna tai sitä edeltäneenä vuonna maisterin- tai AMK-tutkinnon suorittaneiden tietoja tarkastellaan omana, vastavalmistuneiden ryhmänä. Vastavalmistuneiden osuus koko vastaajajoukosta on pieni, 136 vuonna 2022, eikä se poikkea juurikaan edellisten vuosien luvuista. Kaiken kaikkiaan jäsenrekisteri­tietojen perusteella vuosina 2021–2022 valmistuneita on 677. Vastavalmistu­neiden palkkatasoa ja -kehitystä seurataan järjestelmällisesti. 

– Seuraamme oman tutkimuksemme lisäksi myös Tilastokeskuksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön työttömyys- ja sijoittumistilastoja. Tutkimustiedon lisäksi on tärkeä kuulla myös yksilöiden kokemuksista; vastavalmistuneita pohdituttavia kysymyksiä nousee esiin kontakti- ja palvelutilanteissa esimerkiksi Valmiina työelämään -verkkovalmennuksessa ja palkkaneuvonnassa, kertoo Loimun urapalvelupäällikkö Suvi Liikkanen.

Loimulaiset vastavalmistuneet työllistyvät useimmiten yksityiselle sektorille, toiseksi suurin työllistäjä on yliopisto. Yliopistolle työllistyneiden palkkataso on merkittävästi matalampi kuin muille työnantajasektoreille työllistyneiden, ero on useita satoja euroja.

Klikkaa kuva isommaksi.

– Väitöskirjan tekeminen poikkeaa selvästi muusta työstä palkkauksen osalta. Väitelleiden ja jatko-opintoja suorittaneiden olisikin muistettava palkkatoivetta muotoillessaan ottaa selvää haettavan tehtävän palkkauksen tasosta, etteivät käytä mittatikkuna liian matalaa tasoa. Loimun jäsensivujen Palkkanosturi ja henkilökohtainen palkkaneuvonta ovat tässä apuna.

Vastavalmistuneiden palkkakehitys on viime vuosina ollut hitaampaa kuin koko jäsenkunnan keskimäärin. Kaikkien loimulaisten keskipalkka nousi 6,2 prosenttia vuosina 2019–2022, vastavalmistuneiden vain 3,9.

– Vastavalmistuneen palkkasuositusta, tänä vuonna 3 650 euroa, on tärkeä hyödyntää rohkeasti, se sopii lähes kaikkiin muihin oman alan töihin paitsi väitöskirjan tekemiseen. Suositus on määritelty vastavalmistuneiden toteutuneiden palkkojen pohjalta, ja siinä on huomioitu pieni neuvotteluvara. Tavoitteena on, että vaikka joutuisikin joustamaan vähän toiveestaan, päätyisi palkkaneuvotteluiden jälkeen kuitenkin mediaanipalkan yläpuolelle, Suvi Liikkanen kannustaa. 

– Se mahdollistaa myös vastavalmistuneiden palkkatason kehittymisen vuodesta toiseen. 

Klikkaa kuva isommaksi.

Tutkimuksen epävarmuustekijät

Tämän kyselytutkimuksen perusteella ei voi tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ansiotason kehityksestä, koska tämänkaltaisiin kyselytutkimuksiin liittyy aina jonkin verran epävarmuutta. Tutkimusten otokset vaihtelevat eri vuosien välillä: vastaajat eivät ole vuodesta toiseen samoja. Otoskoot ovat myös sen verran pieniä, että tunnusluvuissa on väistämättä mukana jonkin verran epätarkkuutta. Nämä epävarmuustekijät on otettava huomioon tuloksia tarkasteltaessa.

Mitä kysyttiin?

Loimun vuosittain toteutettavassa työmarkkinatutkimuksessa selvitettiin mm. jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot) lokakuulta 2022, joihin pyydettiin sisällyttämään myös luontoisetujen yhteenlaskettu verotusarvo. Mahdolliset ylityökorvauk­set, lomarahat ja omaisuustulot eivät sisälly kuukausiansioihin. Palkkojen osalta tarkastelussa ovat mukana vain ne vakinaisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa olevat jäsenet, jotka ovat kokoaikaisesti töissä.

Tutkimuksen toteutus

Työmarkkinatutkimuksen toteutuksesta vastaa Taloustutkimus Oy. Kyselylomake lähetettiin kaikille Loimun varsinaisille jäsenille, joilla oli jäsenrekisterissä toimiva sähköpostiosoite. Vastausprosentiksi tuli 25, mikä oli suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)