Työttömyysturva

Loimun välityksellä palkansaajajäsenet voivat vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkossa. Kassan jäsenmaksu sisältyy tällöin Loimun jäsenmaksuun.

Työttömyyskassa Erko maksaa jäsenilleen työttömyyspäivärahaa työttömyyden ja lomautuksen ajalta sekä vuorotteluvapaakorvausta, mikäli edellytykset etuudelle täyttyvät. Tietoa työttömyysturvaan liittyvistä asioista saat  Erko-kassan sivuilta sekä Työttömyyskassojen yhteistyöjärjestön kotisivuilta. Sieltä löydät muun muassa Työttömyyskassojen yhteistyöjärjestön TYJ:n etuusoppaan, laskurin ansiosidonnaisen päivärahan määrän arvioimista varten sekä yksityiskohtaiset ohjeet päivärahan hakemiseksi.

Työttömyysturva

 • Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain, jos työssäoloehto täyttyy kassan jäsenyysaikana. Palkansaajan työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehto voi siis lyhimmillään täyttyä noin kuudessa kuukaudessa. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso on 28 kuukauden mittainen, ja se lasketaan taaksepäin työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien.

  Työssäoloehtoon huomioidaan jokainen kalenteriviikko, jossa työaika yhdestä tai useammasta työstä on vähintään 18 tuntia ja palkka työehtosopimuksen mukainen tai, jollei alalla ole työehtosopimusta, palkka kokoaikatyössä vuonna 2020 vähintään 1 236 euroa kuukaudessa (1 211 e/kk vuonna 2019).

  Tarkastelujaksoa (28 kk) pidentää esim. alle kolmevuotiaan lapsen hoito kotona, sairaus, päätoiminen opiskelu tai muu näihin verrattava hyväksyttävä syy. Hyväksyttävä syy ei ole esim. ulkomailla oleskelu tai kodinhoito. Tarkastelujaksoa pidennetään enintään 7 vuotta.

 • Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittaudutaan TE-keskukseen ja päivärahaa haetaan työttömyyskassasta tai Kelasta.

  Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi

  Voit ilmoittautua työttömäksi Oma asiointi – palvelussa tai käymällä TE-toimistossa. Voit myös ilmoittautua puhelimitse, jos olet aiemmin ollut TE-keskuksen asiakkaana.

 • Noin kahden viikon työttömyyden jälkeen voit hakea työttömyyskorvausta. Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon jäsenenä lähetät ansiopäivärahahakemuksesi Erkoon. Voit tehdä  ansiopäivärahahakemuksen verkossa tai lähettää sen postitse.

  Työttömyyden jatkuessa täytä hakemus aina kalenterikuukausittain tai 4 täydeltä kalenteriviikolta (maanantai – sunnuntai). Hae ansiopäivärahaa 3 kuukauden sisällä työttömyyspäivistä, joita hakemus koskee. Yli 3 kuukautta vanhat hakemukset hylätään myöhästyneinä.

  Ilmoita kaikista päivärahaoikeuteen vaikuttavista, työttömyyden aikana tapahtuvista muutoksista (mm. työssäolo, ansaitut palkat, yritystoiminta, erilaiset palkkiot, opiskelu, sairausloma ja perheellesi maksetut sosiaalietuudet) päivärahahakemuksella työttömyyskassaan. Ilmoita muutoksista tarvittaessa myös työ- ja elinkeinotoimistoon (mm. jos on kyse työllistymisestä, yritystoiminnasta, opiskelusta tai sairauslomasta)

 • Opiskelijajäsen voi liittyä työssä ollessaan Erko-kassaan ja opiskelevilla jäsenillä on mahdollisuus kerätä työssäoloehtoa jo opiskeluaikana. Kerätty työssäoloehto ja työttömyyskassan jäsenyys mahdollistavat ansiosidonnaisen päivärahan saamisen, jos valmistumisen jälkeen jää työttömäksi. Huomiothan, että kassaan on erikseen liityttävä ja maksettava kassaan kuuluvan jäsenen jäsenmaksu.

 • Palkansaajakassan jäsenellä on mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, jos hän siirtyy yrittäjäkassaan 3 kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta lähtien.

  Päätoimiseksi yrittäjäksi siirtyvän kannattaa liittyä Yrittäjäkassaan heti yritystoiminnan alkamisesta. Näin työssäoloehtosi alkaa kertyä heti ja voit saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa Yrittäjäkassasta jo 15 kuukauden kuluttua, mikäli jäät tuolloin työttömäksi.

  Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvällä on yleensä niin sanottu jälkisuojaoikeus. Tämä tarkoittaa oikeutta saada päivärahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkkatulon perusteella, jos yritystoiminta lopetetaan jälkisuoja-ajan kuluessa. Jälkisuoja alkaa kulua yritystoiminnan alkamispäivästä lukien. Jälkisuoja-aika yrittäjäksi siirtyvällä on yleensä 18 kuukautta, mutta kuitenkin korkeintaan siihen saakka kunnes yrittäjän työssäoloehto Yrittäjäkassan jäsenyysaikana on täyttynyt. Oikeus palkansaajaperusteiseen päivärahaan päättyy yrittäjän työssäoloehdon täytyttyä.

 • Jos siirryt Loimuun toisesta ammattiliitosta ja olet kuulunut myös työttömyyskassaan, työttömyysturvaedut siirtyvät mukanasi, kunhan eroamisen ja liittymisen välillä ei ole kulunut yli 30 päivää.