Inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd

Som medlem i arbetslöshetskassan är du berättigad till inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd om du blir permitterad eller arbetslös, förutsatt att du uppfyller arbetslöshetsskyddets medlemskaps- och arbetsvillkor.

Vad är inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd?

Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga försörjningen för en arbetslös arbetssökande. Arbetslöshetsförmåner är inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Arbetslösa arbetssökande som uppfyller både medlemskaps- och arbetsvillkoret är berättigade till inkomstrelaterad dagpenning, dvs. inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd. Som namnet antyder är det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet kopplat till storleken av dina tidigare inkomster, så det är betydligt större än de förmåner som FPA betalar.

Du kan uppskatta din dagpenning för tiden då du är arbetslös eller permitterad med hjälp av en räknare.

Det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet är betydligt större än de arbetslöshetsförmåner som FPA betalar.

När kan jag få inkomstrelaterad dagpenning?

  • Du är en arbetslös arbetssökande
  • Du har varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst 28 veckor (Medlemskapsvillkor)
  • Du har under tiden för ditt medlemskap och under granskningsperioden, alltså under de 28 mån som föregår arbetslösheten, arbetat minst 26 kalenderveckor (Arbetsvillkor).

Beslutet om beviljandet av inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd görs av arbetslöshetskassan. Arbetslöshetsskyddet för Loimus medlemmar sköts av de Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko.

Om du inte beviljas inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd kan du ansöka om antingen grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA.

För att beviljas inkomstrelaterad dagpenning förutsätts det att medlemskaps- och arbetsvillkoret uppfylls.

Att uppfylla arbetsvillkoret

  • För att arbetsvillkoret ska uppfyllas måste anställningen pågå i minst 26 kalenderveckor under de 28 månader som föregår arbetslösheten (granskningsperioden).
  • Längden på granskningsperioden för arbetsvillkoret är de 28 månader som föregår arbetslösheten, men granskningsperioden kan också vara längre om det finns ett godtagbart skäl enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.Förlängning kan dock inte beviljas om du inte har varit medlem i en arbetslöshetskassa.
  • Godtagbara skäl för att förlänga granskningsperioden på 28 månader på grund av frånvaro från arbetsmarknaden är bl.a. heltidsstudier, sjukledighet, institutionsvård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänst, fängelsestraff, alterneringsledighet, stipendieperioder, samt omsorg av upp till 3-åriga barn.
  • I praktiken innebär en förlängning av granskningsperioden att man kan hoppa över perioden av frånvaro från arbetsmarknaden av ovan nämnda skäl och utöka granskningsperioden till tiden före frånvaron. Vistelse utomlands eller hemvård är t.ex. inte godtagbara skäl. Granskningsperioden kan förlängas med högst sju år.
  • Vid arbetsvillkoret tas i beaktande varje kalendervecka då arbetstiden av ett eller flera arbeten är minst 18 timmar och lönen är kollektivavtalsenlig eller, om ett kollektivavtal inte finns för branschen, lönen för heltidsarbete är minst 1 331 euro i månaden år 2023 (1 283 euro per månad år 2022). Ett undantag till ovanstående är t.ex. undervisningsbranschen, där varje kalendervecka med arbetstid på minst åtta timmar per vecka kan räknas in i arbetsvillkoret. Till arbetsvillkoret räknas t.ex. även avlönad semester, om semesterperiodens lön betalats för minst 18 timmar per vecka (8 timmar per vecka när det gäller undervisningen).
  • Till arbetsvillkoret räknas allt utfört arbete, dvs. arbetet behöver inte vara inom den egna branschen.
  • En heltidsstuderande som har blivit medlem i en arbetslöshetskassa kan tjäna in arbetsvillkoret under hela sin studietid, dock upp till högst 7 år. Varje arbetsvecka som uppfyller ovanstående definitioner kan räknas in i arbetsvillkoret. Kom ihåg att lämna in dina arbetsavtal och lönespecifikationer för beräkning av arbetsvillkoret och dagpenningen, om du blir arbetslös efter utexaminering.

Beslutet om beviljandet av utkomstskydd görs av arbetslöshetskassan. Det finns undantag gällande utkomstskyddet, så det lönar sig att kontrollera den aktuella och exakta informationen antingen på Erko-kassans sidor eller på webbplatsen för Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f. (TYJ).

Läs mer på andra webbplatser: