Johtajasopimusta neuvoteltaessa oltava tarkkana

Johtaja- ja toimitusjohtajasopimukseen voi neuvotella työehtosopimusta ja lakia paremmat ehdot. Neuvotteluihin kannattaa varata aikaa ja kysyä liitolta neuvoa.

Työuran edetessä työntekijä voi joutua tilanteeseen, jossa hänelle tarjotaan johtajasopimusta tai toimitusjohtajasopimusta. Loimulla on kokemusta molempien laatimisesta. 

– On hyvä muistaa, että johtajasopimuksella työskentelevä on aina työsuhteessa, mutta toimitusjohtajasopimuksella työskentelevä ei ole työsuhteessa työnantajaan, toteaa Loimun neuvottelupäällikkö Anna Kytömaa.

Loimun yksityisen sektorin neuvottelupäällikkö Anna Kytömaa kannustaa ottamaan liittoon yhteyttä ennen johtajasopimuksen tekemistä.

Toimitusjohtajaan ei sovelleta työlainsäädäntöä. Lausunnon vuosilomalain soveltamisesta toimitusjohtajasopimukseen antaa viime kädessä työneuvosto, joka on työ- ja elinkeinoministeriön alainen, riippumaton erityisviranomainen.

Muissa johtajasopimuksissa noudatetaan vuosilomalakia ja työsopimuslakia, jos alalla ei ole omaa työehtosopimusta.

– Epäselvyyksien välttämiseksi myös toimitusjohtajasopimukseen on aina syytä kirjata vuosilomasta, Kytömaa toteaa. 

Pikkutarkkuutta ja huolellisuutta

Molemmissa sopimuksissa kaikista työsuhteeseen liittyvistä eduista on neuvoteltava työnantajan kanssa pikkutarkasti. Muun muassa palkka ja palkankorotukset, työaika, lomaraha sekä sairausloman ajalta maksettava palkka on neuvoteltava kaikkine yksityiskohtineen. Myönteistä on, että edut voi neuvotella alan työehtosopimusta paremmiksi. 

Vaikka johtajasopimuksen pohjana voidaan käyttää alan työehtosopimusta, monessa työehtosopimuksessa ylin johto rajataan etujen ulkopuolelle. Siksi palkka ja muut työehdot tulee neuvotella myös johtajasopimukseen huolellisesti. Johtajasopimuksen irtisanomisessa noudatetaan työehtosopimuksen tai työsopimuslain mukaisia irtisanomisaikoja.

Toimitusjohtajan asema eroaa muista johtajista erityisesti irtisanomistilanteessa. Toimitusjohtajan voi irtisanoa lähes mistä syystä tahansa ilman irtisanomisaikaa. Tästä syystä toimitusjohtajasopimukseen olisi syytä kirjata molemminpuolinen irtisanomisaika ja erokorvaus. 

Sopimuksen laadintaan varattava aikaa

Neuvottelu voi etenkin ensikertalaiselle tuottaa päänvaivaa. 

Jos työnantaja tarjoaa huonoa sopimusta kehnoilla eduilla, siihen ei ole velvollisuutta suostua. 

– Sopimusta ei kannata tehdä kiireellä, ja työnantajan tulee olla valmis maksamaan kasvaneesta vastuusta, Kytömaa mainitsee.

Minkäänlaista ota-tai-jätä -vaatimusta työnantajan puolelta ei ole tullut Loimun tietoon.

– Työnantaja on valmis neuvottelemaan, sillä hän haluaa työntekijän palvelukseensa. Meidän aloillamme on harvinaista, että työnantaja kieltäytyisi neuvottelemasta johtajasopimuksen ehdoista, Kytömaa sanoo.

Sopimuksessa olisi varauduttava myös tulevaisuuteen. Esimerkiksi vanhempainvapaat, työsuhteen päättäminen sekä eläke-edut olisi sovittava, vaikka työsuhde on vasta alkamassa.

Salassapitovelvoite koskee myös johtajaa. Lisäksi sopimuksen yhteydessä voidaan allekirjoittaa kilpailukieltosopimus. 

Neuvottelut yhteisymmärryksessä

Suomen ympäristöopisto Syklin rehtori, toimitusjohtaja Mia O’Neill allekirjoitti toimitusjohtaja­sopimuksen joulukuussa. 

– Minun kohdallani sopimusprosessi neuvotteluineen oli suoraviivainen. Sain liitolta neuvoja ja neuvottelut käytiin yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa, hän toteaa. 

Koska sopimusneuvottelut käytiin etänä sähköpostitse ja Teamsin välityksellä, sopimuksen laatiminen kesti kaksi viikkoa.

Muutama asia neuvotteluissa yllätti.

Mia O’Neill on tyytyväinen Loimusta saamaansa tukeen toimitusjohtaja­sopimuksen teossa.

– Alkuun oli epävarma olo ja pelkäsin, että jokin tärkeä kohta unohtuu. Kaikki asiat piti neuvotella. Jos jotakin työhön liittyvää etua ei ole merkitty sopimukseen, sitä ei ole, koska toimitusjohtaja ei ole työntekijän asemassa, O’Neill toteaa.

Alunperin sopimusehdotukseen oli kirjattu, että hallitus työnantajan edustajana tarkistaa vuosittain toimitusjohtajan palkan.

– Loimusta sain neuvon kirjata minimipalkankorotukset, eli vähintään työehtosopimuksen mukaiset korotukset. Työnantaja suostui lisäykseen.

Perhevapaiden ja sairausloman palkanmaksun sekä muiden sosiaalisten etujen kohdalla seurattiin työehtosopimusta.

Syklin työntekijät noudattavat Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusta, joka on neuvoteltu kunta-alan Sivistystyönantajat Sivistan kanssa.

Muutokset otettava huomioon

O’Neillin mukaan on tärkeää sopia eduista kauaskantoisesti. 

– Liitosta sain neuvoja, mitä sovitaan, jos työsuhde päättyy eläköitymiseen. Sovittiin myös, että työsuhteen päättyessä kuolemantapaukseen erokorvaus maksetaan oikeudenomistajalle. Se ei ollut tullut mieleen kummallekaan neuvotteluosapuolelle, O’Neill hämmästelee.

Sopimuksen toisen osapuolen eli hallituksen jäsenet voivat vaihtua ja mielipiteet vaikkapa toimitusjohtajan palkasta muuttua.

– Vaikka nyt hallituksella ja minulla on hyvä yhteisymmärrys sopimuksen sisällöstä, on silti tärkeää kirjoittaa jokainen kohta mahdollisimman tarkasti ja yksityiskohtaisesti tulevaisuutta silmällä pitäen, O’Neill neuvoo.

Myös lakisääteiset vakuutukset ja yritysjohdon vakuutus kirjattiin sopimukseen.

O’Neillin toimitusjohtajasopimuksesta tuli 18-kohtainen ja viisisivuinen. Kohta 19 sisältää päiväyksen ja allekirjoitukset.

– Oli hyvä, että pystyin kysymään liitosta apua, sillä johtajasopimus tuli minulle ensimmäistä kertaa eteen, O’Neill kiittää. 

Toimitusjohtajasopimus

  • Toimitusjohtaja ei tee työtä työsuhteessa ja on siksi työsopimuslain ulkopuolella. Kaikki edut on neuvoteltava työnantajan kanssa ja kirjattava toimitusjohtajasopimukseen.

Johtajasopimus

  • Johtajasopimuksessa noudatetaan työsopimuslakia ja vuosilomalakia. Alalla noudatettavan työehtosopimuksen lisäksi johtajasopimuksessa voidaan sopia työehtosopimusta ja lakia paremmista eduista. 

Liiton neuvoilla parhaaseen sopimukseen

  • Palvelemme myös johtajasopimuksella tai toimitusjohtajasopimuksella työskenteleviä, joten työtehtävien muuttumisenkin jälkeen kuulua Loimuun.
  • Ota yhteyttä Loimun asiantuntijaan jo etukäteen, ennen johtajasopimuksen laatimista.
  • Neuvottele työnantajan kanssa kaikki edut palkasta eläke-etuihin, sairauslomasta mahdolliseen irtisanomiseen liiton asiantuntijan neuvojen mukaan.
  • Tarkistuta sopimus liitossa vielä ennen allekirjoitusta.
  • Liitto auttaa myöhemminkin, jos sopimuksen tulkinnasta syntyy kiistaa, ja myös muissa ristiriitatilanteissa.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)