Opiskelijoiden työnteko – toimeentuloa, oman alan kokemusta vai jotain ihan muuta?

Opiskelijoiden työmarkkinatutkimuksen tulokset antavat hyvän katsauksen opiskelijoiden työskentelyyn, työnhakuun ja tulevaisuuden toiveisiin.

Tutkimuksessa selvitettiin loimulaisten alojen opiskelijoiden työskentelystä kesällä 2021 sekä lukuvuoden 2020 – 2021 aikana. Lisäksi kerättiin tietoa opiskelijoiden tulevaisuuden ajatuksista ja koronan vaikutuksista työnhakuun ja työntekoon.

Kesällä 2021 yli 70 prosenttia vastaajista oli töissä. Oman alan töissä tai harjoittelussa oli 40 prosenttia vastaajista. Samansuuruinen osuus vastasi, että oppi kesän aikana paljon tai erittäin paljon asioita, jotka hyödyttävät työnsaantia tulevaisuudessa (kuva 1). Yli puolet vastaajista sai kesätöitä hakemalla avointa paikkaa. Viidesosa työllistyi avoimella hakemuksella ja joka kymmenennelle vastaajalle tarjottiin töitä. Vain 13 prosenttia vastaajista pystyi neuvottelemaan kesätyönsä palkasta. 

Klikkaa kuva isommaksi.

Lukukauden aikainen työskentely

Lukukauden aikana vastaajista lähes jokainen (96 %) opiskeli. Samaan aikaan puolet vastaajista (49 %)  kävi myös töissä. Töitä tehtiin erityisesti taloudellisista syistä, mutta myös oman alan kokemuksen hankkimiseksi (kuva 2). Vastaajista 44 prosenttia koki, ettei työssäkäynti vaikuttanut opintojen etenemiseen. Kaksi viidestä vastaajasta koki, että työssäkäynti haittasi opintojen etenemistä jonkin verran tai huomattavasti. 

Klikkaa kuva isommaksi.

Kokoaikainen, päivittäin tehtävä työ lisää todennäköisyyttä sille, että lukuvuoden aikana suoritetaan alle 30 opintopistettä (kuva 3).

Klikkaa kuva isommaksi.

Lukukauden aikainen työ vastasi opiskeltavaa alaa noin joka toisella. Enemmistö työskenteli yksityisen sektorin palveluksessa (55 %). Yliopistolla työskenteli joka neljäs vastaaja (27 %). Kunnissa ja valtiolla työskenteli molemmissa vajaa kymmenesosa vastaajista. 

Hieman yllättäen lähes 80 prosenttia vastaajista sanoi, ettei koronapandemia ollut vaikuttanut heidän lukukautensa aikaiseen työskentelyynsä. Yli puolet vastaajista sanoi, etteivät he olleet huomanneet koronan vaikuttaneen myöskään kesätöihin.

Tulevaisuuteen suhtaudutaan positiivisesti

Tulevaisuuden työllisyysnäkymiin vastaajat suhtautuivat positiivisesti. Neljä viidestä vastaajasta uskoi työllistyvänsä opiskelualaa vastaaviin työtehtäviin tulevaisuudessa. Yhtä moni vastaaja uskoi työllistyvänsä tutkintotasoaan vastaaviin tehtäviin (Kuva 4).

Klikkaa kuva isommaksi.

Kaksi kolmasosaa tietää melko hyvin, millaisiin tehtäviin valmistumisen jälkeen haluaa työllistyä. Uravaihtoehtojen pohtimiseen vastaajat olisivat kaivanneet lisää tukea, sillä vain vajaa kolmannes kokee saaneensa riittävästi tukea korkeakoululta uravaihtoehtojen pohtimiseen. Eniten apua vastaajat olivat saaneet toisilta opiskelijoilta (56 %) ja lähipiiristään (46 %). Opiskelijoiden mielestä kiinnostavimpien työnantajien joukosta löytyy tuttuja, suuria loimulaisia työnantajia. 

Houkuttelevia työnantajia, joihin vastaajat haluaisivat tulevaisuudessa työllistyä.

Tutkimukseen vastasi 829 opiskelijaa. Heistä lähes 70 prosenttia oli naisia. 60 prosentilla vastaajista suoritti ensimmäistä korkeakoulututkintoaan. Vastaajista puolet oli 22–25-vuotiaita. Opintopisteitä vastaajilla oli keskimäärin 167. Opiskelijoiden työmarkkinatutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin 6.–27.9.2021. 

www.loimu.fi/magazine-issue/7-2021/

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)