Kurkistus loimulaisten alojen opiskelijoiden työelämään

Tutkittu tieto on vakaa pohja laadukkaille palveluille ja toiminnan suunnittelulle. Siksi tutkimme alojemme opiskelijoiden työskentelyä kesän 2021 ja lukuvuoden 2020–2021 aikana.

Kesällä 2021 kyselyyn vastanneista opiskelijoista 67 prosenttia haki töitä ja 19 prosentilla oli jo työpaikka valmiina. Vastaajista 70 prosenttia työllistyi kesäksi 2021. Oman alan töitä tai harjoittelua teki hieman alle puolet (40 %) vastaajista. Lukukauden aikana alle 10 prosenttia vastaajista työskenteli päätoimisesti. Opintojen ohessa töitä teki puolet vastaajista. Mitä pidempään opinnot olivat kestäneet, sitä todennäköisempää oli työskentely opintojen ohella.

Tulevaisuuden työllisyysnäkymiin vastaajat suhtautuivat positiivisesti. Neljä viidestä vastaajasta uskoi työllistyvänsä opiskelualaa vastaaviin työtehtäviin tulevaisuudessa. Yhtä moni vastaaja uskoi työllistyvänsä tutkintotasoaan vastaaviin tehtäviin. Hieman yllättäen lähes 80 prosenttia vastaajista sanoi, ettei korona ollut vaikuttanut heidän lukukautensa aikaiseen työskentelyynsä. Yli puolet vastaajista sanoi, etteivät he olleet huomanneet koronan vaikuttaneen heidän kesätöihinsä.

Tutkimukseen vastasi 829 opiskelijaa. Heistä lähes 70 % oli naisia. 60 prosentilla vastaajista suoritti ensimmäistä korkeakoulututkintoaan. Vastaajista puolet oli 22–25 -vuotiaita. Opintopisteitä vastaajilla oli keskimäärin 167. Suurin vastaajajoukko (35 %) edusti ryhmää, joka oli suorittanut korkeintaan 120 opintopistettä.

Opiskelijoiden työmarkkinatutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin 6.–27.9.2021.

Klikkaa kuva isommaksi.
Klikkaa kuva isommaksi.
Klikkaa kuva isommaksi.

Lukuja opiskelijoiden työelämästä vuosilta 2020–2021

 • Kesällä 2021 loimulaisten alojen opiskelijoiden mediaanipalkka oli
  2 100 €/kk. Oman alan töissä mediaanipalkka oli 2 129 €/kk.
 • Päätoimisesti opiskelleet vastaajat suorittivat keskimäärin 54 opintopistettä lukuvuoden 2020–2021 aikana. Päätoimisesti työssä käyneet suorittivat samassa ajassa keskimäärin 24 opintopistettä.
 • Lukuvuoden 2020–2021 aikainen työ vastasi omaa opiskelualaa joka toisella (48 %) vastaajista.
 • Lähes kolme neljästä (70 %) vastaajasta oli töissä kesällä 2021.
 • Yli puolet (56 %) vastaajista oli saanut apua oman uran suunnitteluun toisilta opiskelijoilta. Ammattiliitosta tai oman oppilaitoksen opintoneuvojilta apua oli saanut noin joka viides vastaaja. 2019–2021 opintonsa aloittaneista noin joka kolmas vastaaja oli saanut apua opintoneuvojalta.
 • Töissä tai palkallisessa harjoittelussa olleista vastaajista yli puolet oli töissä yksityisellä sektorilla ja noin neljäsosa yliopistolla.
 • Työttömyyskassaan kuului 39 prosenttia kesätöitä tehneistä. Vähintään neljä vuotta opiskelleista vastaajista yli puolet kuului työttömyyskassaan. 
 • 56 prosenttia vastaajista työllistyi hakemalla avoinna ollutta paikkaa.
  18 prosenttia vastaajista sai työn avoimella hakemuksella ja 10 prosentille vastaajista tarjottiin työtä. 6 prosenttia työllistyi aiemmista töistään saamiensa verkostojen avulla.

Lataa artikkeli

 • Tämä artikkeli (pdf)