Loimun työmarkkina­tutkimus 2020: Loimulaisten tilanne vakaa

Uusimman työmarkkinatutkimuksen tuloksista ei käynyt ilmi merkittäviä muutoksia aiempien vuosien tuloksiin verrattuna. Palkoissa oli hienoista nousua.

Kaikkien kokoaikatyössä olevien vastanneiden keskipalkassa (4 394 e/kk) oli nousua 1,8 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna, mediaanipalkka (4 187 e/kk) nousi vastaavasti 2,1 prosenttia. Työn­antajasektoreista korkein keskipalkka oli yksityisellä sektorilla (4 692 e/kk), mutta korkein mediaanipalkka valtiolla (4 350 e/kk). Toimialoista korkein palkkataso oli metsäteollisuudessa (keskipalkka 5 503 e/kk) ja bioteollisuudessa (keskipalkka 5 269 e/kk).

Loimulaiset työskentelevät tyypillisimmin erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Vastanneista ylimpään johtoon tai johtoon kuului vain 4 prosenttia, ylempään tai alempaan keskijohtoon 16 prosenttia. Asiantuntijatehtävissä työskenteli 35 ja vaativissa asiantuntijatehtävissä 27 prosenttia vastanneista. Erittäin vaativissa asiantuntijatehtävissä työskenteli vain 5 prosenttia vastanneista. Tulosten perusteella jäsenten palkkakehitys on positiivista työuran loppuun saakka,  sekä keskipalkka että mediaani nousevat selvästi myös kaikkein pisimpään työelämässä olleiden ryhmissä.

Vastanneista 20 prosenttia oli määräaikaisessa työsuhteessa. Heidän keskipalkkansa 3 365 euroa oli noin 1 300 euroa matalampi kuin vakinaisessa työsuhteessa olevien, ja mediaani 3 350 euroa oli 1 050 euroa pienempi kuin vakinaisessa työsuhteessa olevilla. Tämä ero on pysynyt suunnilleen samana verrattuna aiempien vuosien tuloksiin. Ylivoimaisesti suurin määräaikaisten osuus on yliopistoissa, yliopistossa työskentelevistä vastaajista määräaikaisessa työsuhteessa oli 65 prosenttia. Kuntasektorin palveluksessa olevista vastaajista määräaikaisia oli 25, valtiolla 18 ja yksityisellä sektorilla vain 7 prosenttia.

Sovittu säännöllinen viikkotyöaika oli keskimäärin 37,3 tuntia, todellinen viikkotyöaika 39,21 tuntia. Vastanneista 71 prosenttia tekee joskus ylitöitä, mutta vain 15 prosenttia saa niistä työaikalain, virka- tai työehtosopimuksen mukaisen korvauksen korotettuna rahana tai vapaa-aikana. Kokonaan ilman korvausta jää 19 prosenttia vastanneista. 

Tutkimuksen toteutus

Työmarkkinatutkimuksen toteutuksesta vastasi Taloustutkimus Oy. Linkki kyselyyn lähetettiin 3. 11.2020 kaikille varsinaisille jäsenille, joilla oli jäsenrekisterissä toimiva sähköpostiosoite (9 237). Määräaikaan 1.12.2020 mennessä kyselyyn vastasi 2 943 jäsentä. Vastausprosentti on noin 32, mikä on kohtuullisen hyvä.

Tutkimuksen epävarmuustekijät

Tämän kyselytutkimuksen perusteella ei voi tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ansiotason kehityksestä, koska tämänkaltaisiin kyselytutkimukseen liittyy aina jonkin verran epävarmuutta. Tutkimusten otokset vaihtelevat eri vuosien välillä: vastaajat eivät ole vuodesta toiseen samoja. Otoskoot ovat myös sen verran pieniä, että tunnusluvuissa on väistämättä mukana jonkin verran epätarkkuutta. Nämä epävarmuustekijät on otettava huomioon tuloksia tarkasteltaessa.

Mitä kysyttiin?

Loimun vuosittain toteutettavassa työmarkkinatutkimuksessa selvitettiin mm. jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot) lokakuulta 2020, joihin pyydettiin sisällyttämään myös luontoisetujen yhteenlaskettu verotusarvo. Mahdolliset ylityökorvauk­set, lomarahat ja omaisuustulot eivät sisälly kuukausiansioihin. Palkkojen osalta tarkastelussa ovat mukana vain ne vakinaisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa olevat jäsenet, jotka ovat kokoaikaisesti töissä.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)