Yleiskorotukset turvaavat ansiokehityksen

Työmarkkinatutkimuksen 2023 mukaan loimulaisten keskipalkka oli 4 793 euroa, nousua edelliseen vuoteen oli noin 4,5 prosenttia. Mediaani oli 4 500 euroa, 158 euroa enemmän kuin 2022.

Loimu-lehden 1-numerossa esiteltiin keskipalkan ja mediaanin kehitys vuosina 2020–23 sekä palkat työnantajasektorin ja toimiaseman mukaan. Voit tutustua niihin: tyomarkkinatutkimuksen-2023-tuloksia

Kuukausiansiot nousivat 78 prosentilla vastaajista vuoteen 2022 verrattuna, ja heistä valtaosalla (79 %) nousu johtui yleiskorotuksista, joita liitot ja neuvottelujärjestöt neuvottelevat työ- ja virkaehtosopimuksiin. Yli yleiskorotuksen menevä paikallinen/yrityskohtainen palkankorotus oli nostanut palkkaa vain noin 11 prosentilla vastaajista. Henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvan palkankorotuksen oli saanut 23 prosenttia. 

Ansiotaso oli laskenut vain hyvin pienellä vastaajajoukolla (3 %). Pääasiassa laskun syynä oli henkilökohtaisen tilanteen muuttuminen. Tällaisia muutoksia henkilökohtaisessa tilanteessa olivat siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen, muutos tehtävissä saman työnantajan palveluksessa tai muutos työajassa.

Tulospalkkauksen piirissä oli 23 prosenttia vastaajista. Tulospalkkiota viimeisten 12 kuukauden kuluessa saaneista joka neljäs oli saanut tulospalkkiota yli 10 000 euroa. Keskiarvo vuoden 2023 osalta oli 7 025 euroa, mediaani 5 000 euroa.

Loimun työmarkkinatutkimukseen vastanneista 2 616 jäsenestä 18 prosenttia oli määrä­aikaisessa työsuhteessa. Määräaikaisuudet ovat hieman yleisempiä naisilla (19 %) kuin miehillä (14 %). Määräaikaisten osuus yksityisellä sektorilla työskentelevistä oli 5, valtiolla 16 ja kuntasektorilla 23 prosenttia. Yliopistolla työskentelevistä määräaikaisessa työsuhteessa on 57 prosenttia, ja osuus oli pienentynyt edelliseen vuoteen verrattuna, vuonna 2022 se oli 67 prosenttia.

Palkka kehittyy lähes koko työuran ajan

Tämän aineiston perusteella loimulaisen keskipalkan kehitys on työuran alusta loppuun vajaat 2 600 euroa, mediaanin noin 2 400 euroa. Keskipalkan nousu näyttää hidastuvan merkittävästi vasta 25 kokemusvuoden jälkeen. 

Työuran alkutaipaleella palkkakehitys näyttää kuitenkin laahaavan, sillä vastavalmistuneiden* palkkakehitys on keskimääräistä heikompaa. Vastavalmistuneiden keskipalkka vuonna 2023 oli 3 167 euroa, nousua edellisestä vuodesta noin 100 euroa, kun kaikkien palkansaajien keskipalkka nousi reilut 200 euroa. Mediaanipalkka vastavalmistuneilla oli 3 117 euroa, ja se oli 75 euroa kuukaudessa vähemmän kuin edellisenä vuonna, vaikka kaikkien vastaajien mediaanipalkka oli noussut reilut 150 euroa. 

Osaamisen kehittä­misen tukeminen

Tällä kertaa kyselyssä kysyttiin myös aikuiskoulutustuen hyödyntämisestä täydennyskoulutuksen rahoitusmuotona tuen lakkauttamisuhan vuoksi. Vastaajista 5 prosenttia oli hyödyntänyt aikuiskoulutustukea. Ensimmäisen korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen osaamistaan oli jollain tavalla tai useammalla tavalla kehittänyt valtaosa vastaajista, vain 13 prosenttia ei ollut osallistunut minkäänlaiseen koulutukseen. Tieteellisiä jatko-opintoja oli suorittanut tai suoritti paraikaa 33 prosenttia vastaajista. Valtaosalla työnantaja tuki jollain tavalla työntekijöiden osaamisen kehittämisestä, kuitenkin 7 prosenttia vastasi, ettei työantaja tue sitä lainkaan. 

*) perustutkinnon suorittamisvuosi 2022 tai 2023

Klikkaa kuva isommaksi.
Klikkaa kuva isommaksi.
Klikkaa kuva isommaksi.
Klikkaa kuva isommaksi.
Klikkaa kuva isommaksi.

Loimun vuosittainen työmarkkinatutkimus toteutettiin perinteiseen tapaan verkkolomakkeella, joka lähetettiin kaikille niille Loimun työssäkäyville jäsenille, joilla oli jäsenrekisterissä toimiva sähköpostiosoite. Kysely oli auki 7.–30.11. ja vastauksia saatiin 2 439. Vastausprosentiksi tuli 25, mikä oli suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna.

Tutkimuksen epävarmuustekijät

Tämän kyselytutkimuksen perusteella ei voi tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ansiotason kehityksestä, koska tämänkaltaisiin kyselytutkimuksiin liittyy aina jonkin verran epävarmuutta. Tutkimusten otokset vaihtelevat eri vuosien välillä: vastaajat eivät ole vuodesta toiseen samoja. Otoskoot ovat myös sen verran pieniä, että tunnusluvuissa on väistämättä mukana jonkin verran epätarkkuutta. Nämä epävarmuustekijät on otettava huomioon tuloksia tarkasteltaessa.

Mitä kysyttiin?

Loimun vuosittain toteutettavassa työmarkkinatutkimuksessa selvitettiin mm. jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot) lokakuulta 2023, joihin pyydettiin sisällyttämään myös luontoisetujen yhteenlaskettu verotusarvo. Mahdolliset ylityökorvauk­set, lomarahat ja omaisuustulot eivät sisälly kuukausiansioihin. Palkkojen osalta tarkastelussa ovat mukana vain ne vakinaisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa olevat jäsenet, jotka ovat kokoaikaisesti töissä.

Tutkimuksen toteutus

Työmarkkinatutkimuksen toteutuksesta vastaa Taloustutkimus Oy. Kyselylomake lähetettiin kaikille Loimun varsinaisille jäsenille, joilla oli jäsenrekisterissä toimiva sähköpostiosoite. Vastausprosentiksi tuli 25, mikä oli suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)