Työhön perehdytys ja työturvallisuus tärkeää kesätyössäkin

Kesätyöntekijöiden kohdalla hyvän perehdytyksen merkitys korostuu korona-aikana. Perehdytykseen kuuluu olennaisesti se, että työntekijälle kerrotaan työturvallisuudesta ja siitä, kuinka työ tehdään oikein ja turvallisesti.

Työnantaja vastaa työpaikan terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan perehdyttämään työntekijän työhön ja työolosuhteisiin, työvälineiden oikeaan käyttöön ja turvallisiin työtapoihin. Pääsääntöisesti kesätyöntekijöitä koskevat kaikki yleiset työehdot sekä työturvallisuutta koskevat määräykset.  Työhönopastuksessa kuuluu varmistaa, että työntekijä osaa toimia myös häiriö- ja poikkeustilanteissa. Koronaepidemian aikana tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että työntekijä osaa suojautua tarvittavalla tavalla virustartunnalta Koronaepidemian aikana työturvallisuusohjeiden merkitys korostuu, kun korona-ajan työturvallisuudesta on annettu vielä tarkentavia suosituksia ja määräyksiä.

Monilla loimulaisilla aloilla työhön voi liittyä riskitekijöitä, joilta on hyvä suojautua oikeanlaisilla suojavarusteilla. Työpaikkasi henkilönsuojaimista voit tiedustella työsuojeluvaltuutetulta. Sertifioidut henkilönsuojaimet varmistavat työturvallisuutta kesätyössäkin. Yksi työsuojeluvaltuutetun tehtävistä on lisätä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviä toimintatapoja edustamiensa työntekijöiden keskuudessa.

Hyvän perehdytyksen rakennuspalikat

Uuden kesätyöntekijän perehdytys on aina prosessi, joka pitää sisällään tietyt asiat. Perehdytysprosessin pitäisi olla työnantajalla valmiina.

Ennen työn aloittamista käydään läpi perustiedot työpaikasta, työtehtävistä, työn tavoitteista sekä työehdoista. Samalla yleensä tehdään työsopimuskin. Tässä vaiheessa on hyvä varmistaa, kuka on oma esimies ja ketkä ovat vastuussa työhön perehdyttämisestä. 

Kesätyöntekijä vastaanottaminen ja perehdytyksen käynnistäminen tapahtuu työpaikalla heti ensimmäisenä työpäivänä. On tärkeää, että heti alkuun perehdytyksestä vastaava tutustuttaa kesätyöntekijän uuteen työpaikkaan ja siellä työskenteleviin henkilöihin. Työtehtävät tulee kertoa selkeästi ja osoittaa miten niitä tehdään. Tämä tarkoittaa tehtäväkohtaista tehtäviin ja työvälineisiin liittyvää työnopastusta työpaikalla. Työhön opastusta ja työnteon seuraamista on hyvä jatkaa työnteon ohessa riittävän kauan. Jos, jokin asia tuntuu oudolta tai et ole varma ymmärsitkö ohjeen oikein, kysy!

Kesätyöntekijän muistilista

Ennen työn aloittamista selvitä

 • Onko työpaikan toiminta ja tavoitteet selvitetty?
 • Onko työtehtävät ja työn tavoitteet selkeät?
 • Onko työsuhdeasiat käyty läpi työsopimusta tehtäessä: työaika, palkka ja mahdolliset lisät ja korvaukset, lomat, ylityöt sekä mahdollinen koeaika. Käy työsopimus läpi Loimun edustajan kanssa?

Tiedätkö, keneltä voit kysyä lisätietoja työhön liittyvissä asioissa? Kysy – älä arvaa.

Työn alkaminen ja perehdytyksen käynnistäminen

 • Onko hallinnolliset asiakirjat tehty ja täytetty: työsopimus, henkilötietolomake, verokortti, pankkitili?
 • Onko sinulle esitelty henkilöstö, oma työyksikkö ja luottamushenkilöt?
 • Oletko saanut tietoa työterveyshuollosta ja siitä, miten toimia, jos sairastut?
 • Onko poissaoloihin liittyvät käytännöt selvitetty?
 • Onko selvää, miten työaikainen ruokailu ja muu työn tauotus on järjestetty?

Tehtäväkohtainen työnopastus

 • Oletko saanut opastus yksityiskohtaisesti työssä käytettäviin koneisiin, laitteisiin ja työvälineisiin?
 • Onko sinua opastettu mahdollisten suojavälineiden oikeaan käyttöön?
 • Onko sinua opastettu miten toimia vika- ja häiriötilanteissa tai onnettomuuden sattuessa?

www.tyosuojelu.fi

www.ttk.fi

Lataa artikkeli

 • Tämä artikkeli (pdf)