Avustusperiaatteet

Loimu myöntää jäsenyhdistyksilleen taloudellista tukea toiminnan järjestämiseen.

Toiminta-avustusta myönnetään Loimun jäsenyhdistyksille Loimun jäsenille suunnattua toimintaa varten, joka tukee jäsenten ammatillista osaamista, vahvistaa jäsenten verkostoitumista ja lisää hyvinvointia

1. Loimun jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus hakea Loimulta toiminta-avustusta kerran vuodessa.

• Toiminta-avustusta tulee hakea sähköisellä lomakkeella, johon tehdään suunnitelma ja budjetti sekä hakemus seuraavan vuoden rahoituksesta.
• Liitteiksi laitetaan toimintasuunnitelma ja budjetti tai niiden luonnokset.
• Samalla lomakkeella raportoidaan edellisen toimintavuoden toiminta ja käytetty rahoitus. Toimintakertomus ja tilinpäätös toimitetaan pyydettäessä.
• Jäsenyhdistyksen toimiva hallitus tekee hakemuksen suunnitellun tulevan toiminnan perusteella.
• Rahoituksen hakemisesta tiedotetaan jäsenyhdistyksiä mm. sähköpostitse ja Loimu-lehdessä.
• Kerran vuodessa myönnettävä rahoitus mahdollistaa yhdistysten yhdenvertaisen kohtelun rahoituksesta päätettäessä. Rahoituksessa on etusijalla toiminta, joka tukee Loimun arvoja ja strategisia tavoitteita.
• Tuettavia tapahtumia ovat mm. koulutukset, seminaarit, opintoretket, tapahtumat, vuosijuhlat, jne.
• Rahoituksen jaossa huomioidaan erityisesti eri aloja sekä opiskelijoita ja työelämässä olevia yhdistävä toiminta.
• Hallinnon kustannukset eivät saa muodostaa merkittävää osaa yhdistykselle myönnettävästä rahoituksesta. Kokouksia suositellaan pidettäväksi esim. etäyhteyksiä hyödyntäen.
• Rahoitus tulee kohdentaa Loimun jäsenille ja/tai Loimun jäsenhankintaa tukevaan toimintaan.

2. Toiminta-avustuksen määrä perustuu suunnitellun toiminnan arvioituihin kustannuksiin.

• Toiminnan ja kustannusten, johon avustusta haetaan, tulee olla kuvattuna riittävällä tarkkuudella hakemuksessa.
• Rahoituksen määrään vaikuttaa yhdistyksen jäsenmäärä, toiminnan laajuus sekä arvio tapahtumiin osallistuvien Loimun jäsenten ja potentiaalisten jäsenten määrästä.
• Rahoituksen määrässä huomioidaan edellisen kauden toiminnan tulokset suhteessa saatuun rahoitukseen.
• Rahoituspäätöksissä yhdistyksiä kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.

3. Loimu ei kustanna yhdistyksen toimintaa 100 %:sesti.

• Yhdistyksiltä edellytetään omarahoitusta toimintaan. Omarahoitus voi olla mm. jäsenmaksuja, tapahtumamaksuja ja/tai sponsoritukea.
• Loimun jäsenyhdistysten toiminnan rahoituksessa otetaan huomioon siirtymävuodet, jonka aikana yhdistykset luovat toimintakulttuurin omarahoituksen hankkimiseksi.

4. Viestintä

• Yhdistyksen tehtävänä on kertoa jäsenilleen, että Loimu on rahoittanut yhdistyksen toimintaa.
• Kun rahoitus on merkittävä, yli 1000 euroa, yhdistys järjestää yhdessä Loimun kanssa jäsenhankintatapahtuman, jossa yhdistyksen verkostoja hyödyntäen kutsutaan tilaisuuteen yhdistykseen tai/ja Loimuun kuulumattomia henkilöitä tavoitteena saada sekä yhdistykseen että Loimuun uusia jäseniä. Loimusta tulee tapahtumaan puhuja.
• Yhdistykset viestivät aktiivisesti toiminnastaan omilla www-sivuillaan ja sosiaalisen median kanavillaan ja omissa jäsenkirjeissään, sekä tarkoitukseen sopivilla Loimun kanavilla.
• Loimu nostaa viestinnässään esiin jäsenyhdistysten toimintaa tilanteeseen sopivilla kanavilla, esim. www-sivuilla, jäsenkirjeessä, Loimu-lehdessä sekä sosiaalisen median kanavilla.

5. Lisäavustukset

Lisäavustusta voidaan myöntää erityisen painavasta syystä, jos tapahtuma on koko Loimun kannalta merkittävä ja siihen ei ole ollut mahdollista hakea rahoitusta normaalin aikataulun mukaisesti. Hallitus käsittelee lisäavustukset.

Avustuslinjaukset hyväksytty Loimun hallituksessa 31.5.2018