Avustukset

Loimun jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus hakea Loimulta taloudellista tukea toimintaansa. Hakemuksen tekee yhdistyksen toimiva hallitus suunnitellun tulevan vuoden toiminnan perusteella.

Loimun hallitus on linjannut, että  avustusta on mahdollisuus hakea kerran vuodessa. Avustushaku vuoden 2023 toimintaan on avoinna 18.10.-8.11.2022.

Avustushakemus

Hakemus tehdään sähköisesti. Linkki lisätään tälle sivulle hakuajan alkaessa.

Voit valmistautua hakemuksen täyttämiseen esim. käymällä vuoden 2022 hakulomakkeen kentät läpi hallituksen kokouksessa. Lomakkeella kysyttävät asiat.

Saat halutessasi tilattua täytetystä hakemuksesta koosteen sähköpostiisi.

HUOM! Opiskelijayhdistysten avustusperiaatteet muuttuvat. Tiedotamme asiasta opiskelijayhdistysten hallituksia mahdollisimman pian.

Avustuksen myöntämisen periaatteet

Toiminta-avustusta myönnetään Loimun jäsenyhdistyksille Loimun jäsenille suunnattua toimintaa varten, joka tukee jäsenten ammatillista osaamista, vahvistaa jäsenten verkostoitumista ja lisää hyvinvointia.

Rahoituksessa on etusijalla toiminta, joka tukee Loimun arvoja ja strategisia tavoitteita. Tuettavia tapahtumia ovat mm. koulutukset, seminaarit, opintoretket, tapahtumat, vuosijuhlat, jne. Rahoituksen jaossa huomioidaan erityisesti eri aloja sekä opiskelijoita ja työelämässä olevia yhdistävä toiminta. 

Avustuksen määrä

Yhdistysavustukset perustuvat 1.1.2019 lähtien voimassa olleisiin avustusperiaatteisiin.

Opiskelijayhdistykset

Opiskelijayhdistysten avustussumma määräytyy kampuksen opiskelijajäsenten määrän perusteella. Avustusta myönnetään niille yhdistyksille, jotka ovat täyttäneet hakulomakkeen aikarajaan mennessä. Opiskelijajäsenten määrä kampuksittain tarkistetaan jäsenrekisteristä vuoden vaihteessa. 

Avustusperiaatteet uudistustuvat syksyn 2022 aikana ja vuoden 2023 avustusperiaatteet julkaistaan yhdistyksille lokakuussa 2022.

Muut kuin opiskelijayhdistykset

Avustuksen määrästä päättää Loimun hallitus joulukuun kokouksessaan. Avustuksen määrä perustuu suunnitellun toiminnan arvioituihin kustannuksiin. Toiminnan ja kustannusten tulee olla kuvattuna hakemuksessa riittävällä tarkkuudella. Lisäksi yhdistyksiltä edellytetään omaa rahoitusta toimintaan.

Edellä mainittujen lisäksi rahoitukseen vaikuttaa yhdistyksen jäsenmäärä, toiminnan laajuus sekä arvio tapahtumiin osallistuvien Loimun jäsenten ja potentiaalisten jäsenten määrästä. Rahoitusta päätettäessä huomioidaan myös edellisen kauden toiminnan tulokset suhteessa saatuun rahoitukseen.

Koronan vaikutus yhdistysavustuksiin

Loimun hallitus on kokoukseen 30.9.2021 tehnyt seuraavat päätökset:

Vuoden 2021 avustuksista

– Vuodelle 2021 myönnettyjä avustuksia ei peritä takaisin ja niitä voi käyttää vuoden 2022 aikana.
– Mikäli suunniteltua tilaisuutta ei ole enää mahdollista järjestää vuonna 2022, voidaan varat käyttää johonkin muuhun yhdistykselle ja jäsenille sopivaan yhdistystoimintaan.
– Jos yhdistys hakee avustusta myös vuodelle 2022, on avustushakemuksessa eriteltävä mitä tilaisuuksia ja kuinka paljon edellisen vuoden avustuksesta siirtyy vuodelle 2022.

Vuoden 2022 avustuksista

– Loimun myöntämät avustukset vuonna 2022 perustuvat edelleen yhdistyksen vapaamuotoiseen toimintasuunnitelmaan ja budjettiin.
– Avustuspäätökset tehdään noudattaen samoja peruslinjauksia ja samaa tasoa kuin aiemmin.
– Yhdistys ei voi hakea avustusta tilaisuudelle, jolle on jo aiemmin myönnetty avustusta.
– Loimun budjettiin varattu avustussumma pidetään samana.
– Mikäli avustushakemuksia tulee aiempaa vähemmän, ei kaikkea budjetoitua avustusta tarvitse jakaa.